Oglas za prijem u radni odnos 3 radnika na određeno vrijeme

Na osnovu ukazane potrebe J.P. Komus d.o.o. Gračanica raspisuje Oglas za prijem u radni odnos tri radnika, na poslovima higijene grada, na određeno vrijeme u trajanju od 60 dana. Oglas je objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje", dana 22.03.2019. godine kao i na službenoj stranici J.P. Komus d.o.o. Gračanica. Teks oglasa možete preuzeti ovdje

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članova 67. i 69. Statuta JP „Komus“ d.o.o. Gračanica kao i odluke Nadzornog odbora broj: 01/3-103/19 od 21.01.2019. godine, Nadzorni odbor JP „Komus“ d.o.o. Gračanica raspisuje:

                                                                                     JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU
                                                                                                             J.P. "KOMUS" D.O.O. GRAČANICA


                                                                                               I
Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju JP „Komus“ d.o.o. Gračanica (u daljem tekstu: Preduzeće).

                                                                                              II
Nadzorni odbor Preduzeća će izvršiti izbor kandidata Odbora za reviziju, većinom glasova na osnovu provedenog Javnog konkursa i podnijeti prijedlog za imenovanje Skupštini Preduzeća.
Mandat člana Odbora za reviziju traje do 10.09.2022. godine, odnosno do isteka mandata ostalim članovima Odbora za reviziju, sa mogućnošću ponovnog izbora, u skladu sa zakonom.
Cjelokupan tekst Konkursa možete pogledati na ovdje


                                                                                                                                                                                                         Predsjednik Nadzornog odbora
                                                                                                                                                                                                                   Zumreta Kenjar

J.P. Komus d.o.o. dobitnik priznanja "pouzdanost 2018"

Čast i zadovoljstvo nam je upoznati javnost da je J.P. Komus d.o.o. Gračanica i ove godine dobitnik priznanja bonitetne pouzdanosti. Od 32.292 bh. kompanije, njih 4.511 (14 posto) ispunilo je kriterije bonitetno pouzdanih, a kontinuitet bonitetne pouzdanosti u posljednje tri finansijske godine imalo je 1.720 kompanija među kojima je i J.P. Komus d.o.o. Gračanica. Proglašenje bonitetno pouzdanih kompanija, koje je izvršila vodeća bh. bonitetna agencija LRC BIS,zasnovano je isključivo na rezultatima analize pokazatelja poslovanja koji su uokvireni u međunarodno priznate standarde i kriterije.Pouzdanost u modernom poslovanju ima veliki značaj jer to podrazumijeva profesionalnost, stručnost, kvalitet i visoke ljudske i profesionalne vrijednosti koje prema ocjenama stručnjaka J.P. Komus d.o.o. Gračanica posjeduje.

Čista i lijepa moja Gračanica!