Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članova 67. i 69. Statuta JP „Komus“ d.o.o. Gračanica kao i odluke Nadzornog odbora broj: 01/3-103/19 od 21.01.2019. godine, Nadzorni odbor JP „Komus“ d.o.o. Gračanica raspisuje:

                                                                                     JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU
                                                                                                             J.P. "KOMUS" D.O.O. GRAČANICA


                                                                                               I
Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju JP „Komus“ d.o.o. Gračanica (u daljem tekstu: Preduzeće).

                                                                                              II
Nadzorni odbor Preduzeća će izvršiti izbor kandidata Odbora za reviziju, većinom glasova na osnovu provedenog Javnog konkursa i podnijeti prijedlog za imenovanje Skupštini Preduzeća.
Mandat člana Odbora za reviziju traje do 10.09.2022. godine, odnosno do isteka mandata ostalim članovima Odbora za reviziju, sa mogućnošću ponovnog izbora, u skladu sa zakonom.
Cjelokupan tekst Konkursa možete pogledati na ovdje


                                                                                                                                                                                                         Predsjednik Nadzornog odbora
                                                                                                                                                                                                                   Zumreta Kenjar

Čista i lijepa moja Gračanica!