Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad

KONKURS za prijem u radni odnos  na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad


1.    Vodeći ekonomista – finansijski knjigovođa, 1 (jedan) izvršilac

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 62/15), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Vodeći ekonomista-finansijski knjigovođa
–    VII stepen, VSS, 240 ECTS, ekonomske struke
–    najmanje 1 (jednu) godina radnog iskustva u struci nakon diplomiranja
–    poznavanje rada na računaru (programski paket Microsoft office)

Opis poslova: vrši kontrolu ispravnosti automatskog fakturisanja tipskih usluga, kontrolu i  prenos faktura u knjigu izlaznih faktura, kao i njihovo knjiženje u glavnu knjigu,vrši unos ulaznih računa u knjigu ulaznih računa i brine se o njihovom pravovremenom knjiženju u glavnu knjigu, priprema potrebnu dokumentaciju za sačinjavanje PDV prijave,dnevno knjiži izvode banaka u glavnu knjigu, dnevno knjiži blagajničke izvještaje i periodično knjiži vanbilansnu blagajnu, učestvuje u izradi popisa sredstava i izvora sredstava preduzeća i kontrolira usklađivanje stvarnih i knjigovodstvenih stanja, vrši  obračun i isplatu plata i doprinosa  putem žiro računa, brine se o blagovremenom dostavljanju potrebnih obrazaca nadležnoj ispostavi porezne uprave vezano za plate,vrši obračun i isplatu naknada članovima odbora za reviziju i nadzornom odboru, kao i pravovremeno dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnoj ispostavi porezne uprave, brine se o matičnim podacima zaposlenih, kontaktira sa poslovnim partnerima i daje objašnjenja iz oblasti finansijsko-ekonomskih i komercijalnih poslova, radi  mjesečno  usaglašavanje  glavne  knjige  sa  svim  analitičkim  evidencijama, radi  priloge  i  specifikacije  uz  tromjesečne  obračune  i završni  račun  preduzeća, prima  cjelokupnu  dokumentaciju  za  kontiranje  i  knjiženje od  likvidatora, te obavlja i druge poslove iz djelatnosti preduzeća u skladu sa stručnom spremom i radnim  sposobnostima, a  po nalogu  šefa računovodstveno-knjigovodstvene službe.
Sve poslove i radne zadatke iz svog djelokruga rada obavezan je izvršavati u skladu sa zakonskim propisima i normativnim aktima Preduzeća, te obavezan je pridržavati se Etičkog  kodeksa Preduzeća,

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. Prijava na konkurs
2. Kratka biografija sa kontakt podacima
3. Uvjerenje o državljanstvu
4. Diploma
5. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon diplomiranja
6. Radna knjižica
7. Izjava kandidata ovjerena od strane ovlaštene organizacije (općina, notar) da se protiv kandidata ne vodi  
    krivični postupak
8. Izjava kandidata ovjerena od strane ovlaštene organizacije (općina, notar) o nekažnjavanju, ne starije od
    tri mjeseca

NAPOMENA:
–    Za navedenu poziciju je obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca; ukoliko radnik zadovolji na probnom radu, zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti razgovor-intervju, nakon čega će se izvršiti izbor kandidata.
O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostavljene na ovaj konkurs neće se vraćati.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za navedeno radno mjesto, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti do 16.12.2015. godine do 15:00 h, lično ili poštom preporučeno na adresu:
J.P. KOMUS d.o.o. Gračanica
Mehmeda Ahmedbegovića br.9
75000 Gračanica
 Sa naznakom za: Prijava na  konkurs za prijem u radni odnos

Podijeli na društvenim mrežama:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Najnovije novosti:

Bajramska čestitka

U povodu nastupajućeg Ramazanskog Bajrama, svim muslimanima u Gradu Gračanici, Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori  upućujemo najiskrenije čestitke. Želimo da nastupajuće mubarek dane Bajrama

Pročitaj više »

Najnoviji projekti: