Odvoz i deponovanje otpada

Ova usluga je Odlukom o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu povjerena J.P. „Komus“ d.o.o. i to je ujedno i osnovna djelatnost ovog preduzeća.

Odvoz smeća je djelatnost od opšteg društvenog interesa i plaćanje usluga odvoza smeća jedna je od osnovnih i prioritetnijih obaveza sviju nas. Regulisana je Zakonom o komunalnim djelatnostima TK ( Sl. novine TK-a, br. 11 od 19.12.2005. godine) i Odlukom o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu Općine Gračanica ( Sl.glasnik Općine br. 05/07), prema kojima su svi vlasnici ili korisnici poslovnih i stambenih prostora ( zavisno od njihovog međusobnog ugovora ) obavezni biti korisnici usluga odvoza smeća.

Inspekcijske službe u kontinuitetu primjenjuju zakonsku regulativu i uključuju nove korisnike koji nisu htjeli da se dobrovoljno uključe u organizovan odvoz otpada.

Trenutno su ovom uslugom obuhvaćena domaćinstva i privredni subjekti u 12 Mjesnih zajednica. Ostale Mjesne zajednice će se uključivati u organizovan odvoz smeća u fazama kako je definisano u „Studiji upravljanja krutim otpadom za općinu“. Ova studija predviđa uvođenje integralnog upravljanja otpadom koje se temelji na održivom prikupljanju i smanjenju odlaganja otpada na deponiji a sprovodi se kroz niz projekata koji rezultiraju novim načinom odvoza i deponovanja otpada u navedenom području kao i uvođenjem selektivnog prikupljanja otpada na mjestu nastanka

 • Odvoz otpada iz domaćinstava
  Cijena odvoza otpada za domaćinstva je 8,00 KM i na snazi je od 2009. godine. Prilikom kalkulacije cijena uzeti su u obzir samo stvarni troškovi na odvozu otpada i   održavanju deponije, bez razvojne komponente koja bi omogućila nabavku novih vozila, ulaganje u infrastrukturu deponije, nabavku tipskih posuda za oodlaganje otpada i dr.

  Prema Članu 92. Odluke o vršenju komunalne djelatnosti i komunalnom redu općine Gračanica posude za odlaganje otpada nabavljaju sami korisnici.
 • Odvoz otpada iz privrednih subjekata
  Odvoz otpada iz privrednih subjekata vrši se po ustaljenom rasporedu i to:

  – U I zoni (užem centru grada) odvoz se vrši svaki dan izuzev vikendom i to u terminu od 5-6,30h kako bi se izbjegle gužve i zastoji u jednosmjernim ulicama. Ovdje imamo problem nesavjesnih korisnika koji otpad iznose tokom cijelog dana i čak svoj otpad odlažu u korpice za otpatke.
  – U II zoni (ostalim dijelovima grada) odvoz se vrši jednom sedmično.

  Pored navedenog, u II zoni imamo korisnike koji su se opredijeli za nabavku hajfišera ili kontejnera i odvoz smeće se vrši « po pozivu ».

  Cijena usluga odvoza i deponovanja smeća za privredne subjekte na snazi je od 2006. godine i za svakog korisnika se utvrđuje na bazi:

  • Broja odvoza (I ili II zona) ,
  • Djelatnosti korisnika (9 kategorija) i
  • Površine korisnog prostora korisnika.

 • Odvoz krupnog (kabastog) otpada
   Vrši se u martu-aprilu mjesecu po ustaljenom rasporedu odvoza krupnog otpada po kvartovima. U određenom terminu kontejneri se postavljaju na utvrđene lokacije u gradu.

 • Selektivno prikupljanje otpada
  J.P.“Komus“ je u 2012 godini započelo sa realizacijom Projekta selektivnog prikupljanja otpada na mjestu nastanka kada je prvih 1000 korisnika u MZ Gračanica pristupilo selektivnom prikupljanju otpada sistemom „kanta-vreće“ tj.potpisali su ugovor kojim su se obavezali da će komunalni otpada odlagati u tipske kante, a ambalažni otpad u plave i žute vreće koje im obezbjeđuje pružalac usluga. Vreće su predviđene za skupljanje papira (plava vreća) te PET-a, limenki, tetrapaka i ostale ambalaže (žuta vreća).Ove vreće se prikupljaju kamionima, jednom mjesečno prema ustaljenom rasporedu, – prvi ponedjeljak, utorak i srijeda u mjesecu za određena područja MZ. U 2013. Godini smo potpisali ugovore sa još 1000 korisnika a namjera je da se ovakav način prikupljanja otpada uvede i u ostalim Mjesnim zajednicama koje su uključene u organizovan odvoz otpada. U narednom periodu, istovremeno sa proširenjem pokrivenosti uslugom na područja koja trenutno nisu obuhvaćena uslugom odvoza otpada, ujedno ćemo uvoditi i prikupljanje reciklažnih sirovina. Trenutna količina otpada koja se prikuplja nije dovoljna da pokrije troškove prikupljanja i transporta ali ćemo i dalje nastaviti sa njegovom realizacijom. Cilj nam je da se smanje količine otpada koje se trenutno odlažu na deponiju a u budućnosti da manje količine odvozimo na regionalnu deponiju čime ćemo smanjiti troškove prevoza i plaćanja po toni otpada na regionalnoj deponiji.

 • Reciklažna ostrva
  U stambenim naseljima na 12 lokacija su postavljene 240 litarske kante za ambalažni otpad (žute za PET, plave za papir i crne za limenke) kako bi se i stanarima kolektivnog stanovanja omogućilo da daju svoj doprinos u ovim aktivnostima.

  Pored toga, na 8 lokacija u gradu su postavljena reciklažna ostrva sa po tri specijalna kontejnera, zapremine 1,1 m³, tzv “zvona“ i to plavo za papir, žuto zvono za PET i limenke i zeleno za staklo.Time smo omogućili razvrstavanje otpada i onim građanima koji nisu obuhvaćeni sa reciklažom na razini domaćinstva, ali glavni cilj jeste da se podigne svijest građana, pogotovo onih najmlađih o pravilnom razvrstavanju i odlaganju otpada.


 • Odvoz šljake od centralnog grijanja
  U grejnoj sezoni, u periodu 15.10 do 15.04. vršimo odvoz šljake od korisnika koji imaju individualna centralna grijanja.Odvoz se vrši sedmično a plaćanje se vrši uz račun za odvoz komunalnog otpada. Za ovu vrstu usluge potpisuje se poseban ugovor.

 • Deponija Grabovac
  U 2011. godini od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma odobren nam je Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju Grabovac. Potrebno je iznaći sredstva da se uradi Projekat sanacije deponije a poslije izrade projektne dokumentacije i predračuna potrebno je što prije pronaći izvore za finansiranje kao i u budžetu predvidjeti sredstva za sanaciju deponije.

  Radno vrijeme deponije je od 07-15 h svim radnim danima uključujući i subotu. Čuvar na deponiji je zadužen da evidentira količinu i vrstu otpada koji dovoze treća lica. Samostalni dovoz smeća na deponiju naplaćuje se po važećem cjenovniku, na blagajni preduzeća.

  U dijelu deponije koji ne služi za odlaganje otpada izgradili smo reciklažno dvorište gdje se dovozi, razdvaja i balira prikupljeni ambalažni otpad i dalje isporučuje reciklažnim centrima.