Higijena grada

Ova radna jedinica radi na održavanju, pranju, mašinskom metenju i ručnom čišćenju, javno-prometnih površina prema ugovoru i nalogu Odjela za komunalne poslove Općine Gračanica.
Ova usluga se obavlja po usvojenim programima od strane naručioca. Programi se prave na osnovu budžetom predviđenih sredstava i njima se definišu obim i kvalitet obavljanja usluga.

Program za higijenu grada obuhvata:

a) Čišćenje  javnih  asfaltnih  površina
b) Pranje  asfaltnih  površina
c) Održavanje   postojećih  zelenih  površina
d) Održavanje  korita  rijeke  i  ulivnih  građevina
e) Dekoracija grada

a)  Čišćenje asfaltnih površina vrši se ručno (sirkovom metlom) i mašinski (čistilicom) u zavisnosti od površine koju treba čistiti. Kvalitet čišćenja direktno zavisi od samog zaprljanja, broja pranja, stepena smetnji  prilikom rada, načina i broja čišćenja. Pored ovoga imamo ručno uklanjanje krupnog otpada na svim rejonima po rasporedu koji dogovore referent za komunalne djelatnosti i poslovođa.

b)  Pranje  asfaltnih  površina vrši se:
– poslije proljetnog čišćenja grada i odvoza krupnog otpada a pred održavanje gračaničkog sajma  kada se  peru  sve javne asvaltirane površine u gradu,
– pred  Dan  Opštine pere se uži dio grada ( ulice  Armije RBiH,  dio 111. Gr. brigade, Ahmet paše Budimlije, 22. Divizije, Alije Izetbegovića, Kej, Skver, Riječka, Sarajevska, M.Ahmedbegovića, Zlatnih ljiljana, Patriotske lige, Gračaničkih gazija i Lipinac, i
– poslije održavanja tradicionalnog gračaničkog vašera pere se uži centar grada ( lokacija održavanja vašera).

c)  Održavanje postojećih zelenih površina obuhvata poslove na čišćenju i izgrabljavanju zelenih površina, djelimičnom orezivanju drveća od suhi grana i formiranju krošnje, orezivanju žive  ograde,  okopavanju  i prehrani ukrasnog  grmlja , ruža  i perena, košenju i prehrani travnih površina, prekopavanju rundela, sadnji pljevljenju, prehrani i okopavanju sezonskog cvijeća, zalijevanju zelenih površina, popravci i farbanju klupa, kanti i kočića sa lančićima, održavanju  saksija  sa cvijećem, sanaciji ugaženih travnih površina, obnovi biljnog  materijala i dr.

d)  Održavanje  korita  rijeke  i  ulivnih  građevina

Zbog nesavjesnih građana koji konstantno bacaju otpad u korito rijeke, čišćenje  istog je  neophodno  vršiti svakodnevno, naročito u dijelu pored MSŠ, autobuske stanice, i u Riječkoj ulici. Pored toga po potrebi se vrši  košenje minor korita i obala, skidanje busenja sa kamenog korita, tretiranje korova herbicidom, izbacivanje otpada i trave na obalu,utovar i odvoz na deponiju. Uklanjanje nanosa kamena koji donesu bujice obavlja se po nalogu investitora.

e)  Dekoracija grada se obavlja prema  Odluci o vršenju komunalnih  djelatnosti. Svi državni, opštinski i vjerski praznici, održavanje kulturnih manifestacija, sajamskih i drugih manifestacija se obilježavaju postavljanjem transparenata i nizova zastava.