Organi upravljanja u preduzeću

– Skupštinu društva čine tri člana koje imenuje općinski načelnik.

Nadležnosti i način rada Skupštine društva su utvrđeni Zakonom i Odredbama Statuta društva. Skupština ima svoj Poslovnik o radu na osnovu koga se sazivaju sjednice najmanje jednom godišnje kada se razmatraju izvještaji i rezultati poslovanja i donose važnije odluke neophodne za uspješno poslovanje društva.

– Nadzorni odbor Društva sastavljen od tri člana ispred državnog kapitala imenovana poslije javnog konkursa na osnovu člana 12.stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Članovi Nadzornog odbora su:

  1. Naimkadić Nedim, dipl. ing. predsjednik
  2. Memić Muhibija, dipl.ing. član,
  3. Džebo Bego, dipl.ecc. član.

Prvenstveno je nadležan da nadzire poslovanje društva i rad uprave, a za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva.

– Odbor za reviziju Društva vrši nadzor u provođenju javnih nabavki, pregleda računovodstvene izvještaje te o istima svaki mjesec podnosi sažete mjesečne izvještaje Nadzornom odboru.Članovi odbora za reviziju su:

  1. Samed Topčagić, predsjednik
  2. Jasminka Hrvić, član
  3. Asim Arnaut, član

– Uprava Društva organizuje rad, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja a nju čini direktor Društva Mr.sci. Senad Memić