Organi upravljanja u preduzeću

– Skupštinu društva čine vlasnici udjela listi vlasnika udjela sačinjenom od strane Agencije za privatizaciju.

Nadležnosti i način rada Skupštine društva su utvrđeni Zakonom i odredbama Statuta društva. Skupština ima svoj Poslovnik o radu na osnovu koga se sazivaju sjednice najmanje jednom godišnje kada se razmatraju izvještaji i rezultati poslovanja i donose važnije odluke neophodne za uspješno poslovanje društva.

– Nadzorni odbor Društva sastavljen od tri člana, i to dva člana ispred državnog kapitala imenovana poslije javnog konkursa te jednog člana ispred privatnog kapitala. Članovi Nadzornog odbora su:

  1. Zumreta Kenjar, predsjednik
  2. Jasmina Ahmetašević, član
  3. Damir Dizdar, član

Prvenstveno je nadležan da nadzire poslovanje društva i rad uprave, a za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva.

– Odbor za reviziju Društva vrši nadzor u provođenju javnih nabavki, pregleda računovodstvene izvještaje te o istima svaki mjesec podnosi sažete mjesečne izvještaje Nadzornom odboru.Članovi odbora za reviziju su:

  1. Samed Topčagić, predsjednik
  2. Azijada Husić, član
  3. Nerminka Hodžić, član

– Uprava Društva organizuje rad, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja a nju čini direktor Društva mr.sci. Senad Memić