Izrada i održavanje zelenih površina

U okviru ovih poslova radimo na proljetnom izgrabljivanju i čišćenju zelenih površina, jesenjem sakupljanju opalog lišća, mašinskom i ručnom košenju travnjaka i nekontrolisanih zelenih površina, te na ručnoj košnji vodotoka, orezivanju žive ograde i ostalog ukrasnog grmlja, sadnji, pljevljenju i okopavanju cvijeća, orezivanju krošnji drveća i dr.

Redovno održavanje postojećih javnih zelenih površina predvidi se u Programu higijene grada dok se za uređenje postojećih i novih zelenih površina urade prijedlozi Programa uređenja zelenih površina dva puta godišnje (za proljetnu i jesenju sadnju) u kojima predložimo uređenje svake pojedinačne postojeće zelene površine i ujedno navedemo površine koje bi trebalo urediti. Ti programi se usaglase sa predviđenim sredstvima u budžetu a pored ostalog, svake godine se izvrši sanacija ugaženih travnih površina; sadnja sezonskog cvijeća na cvjetne gredice i u žardinjere; postavljanje saksija sa cvijećem u Centru

Usluge održavanja i izgradnje zelenih površina, pored Opštine, pružaju se i drugim pravnim i fizičkim licima.